Đăng ký tham gia giới thiệu công nghệ thiết bị và sản phẩm công nghệ tiêu biểu

Đăng ký tham gia giới thiệu công nghệ thiết bị và sản phẩm công nghệ tiêu biểu

TECHFEST 2022 - VÙNG NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN

👉 Link tải mẫu đăng ký tham gia giới thiệu công nghệ thiết bị và sản phẩm công nghệ tiêu biểu:
https://docs.google.com/document/d/1pEZTTJ4XAPTZ0T02VrgYFV1FlB5OIMXM/edit?usp=sharing&ouid=111064841554464150828&rtpof=true&sd=true