Đăng ký Tham gia gian hàng trưng bày

Đăng ký Tham gia gian hàng trưng bày

TECHFEST 2022 - VÙNG NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN

👉 Link tải mẫu đăng ký tham gia gian hàng trưng bày:
https://docs.google.com/document/d/1IAmEOuFzvAa3V-KiaffO4okC8osVVzz6/edit?usp=sharing&ouid=111064841554464150828&rtpof=true&sd=true