Đăng ký nhu cầu kết nối hợp tác chuyển giao công nghệ, kết nối đầu tư - thương mại Techfest

Đăng ký nhu cầu kết nối hợp tác chuyển giao công nghệ, kết nối đầu tư - thương mại Techfest

TECHFEST 2022 - VÙNG NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN

👉 Link tải mẫu đăng ký nhu cầu kết nối hợp tác chuyển giao công nghệ, kết nối đầu tư - thương mại:
https://docs.google.com/document/d/1NOTKGduzOrNxhSzAvn3Fnm4XRSG7nnLS/edit?usp=sharing&ouid=111064841554464150828&rtpof=true&sd=true